Statut

STATUT SINDIKATA VATROGASACA SRBIJE

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Sindikat vatrogasaca Srbije ( u daljem tekstu : Sindikat ) je dobrovoljna, autonomna, interesna i nestranačka organizacija zaposlenih u profesionalnim vatrogasnim jedinicama.

Član 2.

Sindikat ima naziv: Sindikat vatrogasaca Srbije. Skraćeni naziv je SVS.

Član 3.

Sindikat je pravno lice nezavisno od poslodavca. Sindikat čine svi njegovi organizacioni oblici utvrđeni Statutom. Sindikat uspostavlja i razvija saradnju sa drugim Sindikatima, kao i sa Sindikatima drugih zemalja, i ostvaruje kontakte sa međunarodnim organizacijama rada.

Član 4.

Sindikat deluje u skladu sa ovim Statutom.

II SEDIŠTE, PRAVNI STATUS I OBELEŽJA

Član 5.

Sedište Sindikata je Novi Sad, Jovana Subotića 11.

Član 6.

Sindikat ima svoj pečat, štambilj, amblem i zastavu.
Pečat je okruglog oblika prečnika 35 mm, koji sadrži pun naziv Sindikata: Sindikat vatrogasaca Srbije, ispisan polukružno u gornjoj i u donjoj polovini polovini pečata.U sredini pečata je amblem Sindikata.
Pečat Sindikalnog Odbora je istog prečnika ,35 mm i u gornjoj polovini sadrži pun naziv Sindikata: Sindikat vatrogasaca Srbije, a u donjoj polovini naziv sedišta odbora.
Štambilj Sindikata je pravougaonog oblika, dimenzije 33 x 35 mm. Na štambilju je tekst : Sindikat vatrogasaca Srbije , sa rubrikom za predmet, delovodni broj i datum.

III OSNOVNI CILJEVI 

Član 7.

Osnovni ciljevi Sindikata su:

 • unapređenje socijalne i materijalne sigurnosti članova
 • ostvarivanje ekonomskih, radnih, kulturnih i sindikalnih prava i sloboda zaposlenih u profesionalnim vatrogasnim jedinicama
 • zaštita prava radnika i pružanje pravne pomoći
 • regulisanje i poboljšavanje plata i uslova rada putem kolektivnog pregovaranja i kolektivnih ugovora.
 • ostvarivanje učešća u pripremi zakona i propisa kojima se reguliše položaj i prava zaposlenih u vatrogasnim jedinicama
 • jačanje sindikalnog pokreta i saradnja sa domaćim i inostranim sindikalnim organizacijama
 • školovanje i obrazovanje članova za sindikalnu aktivnost, kao opšte i profesionalno obrazovanje

IV ČLANSTVO

Član 8.

Član Sindikata može postati svaki zaposleni u profesionalnim vatrogasnim jedinicama na teritoriji Republike Srbije.
Pristupanje Sindikatu je dobrovoljno a ostvaruje se potpisivanjem pristupnice.
Članu se pristupanjem u Sindikat izdaje članska karta.

Član 9.

Članstvo u Sindikatu prestaje istupanjem, prelaskom u drugi sindikat,brisanjem ili isključenjem.
Istupanje se vrši pismenim otkazom , koji stupa na snagu 30 dana od dana podnošenja.
Brisanje se vrši automatski ako član ne plaća članarinu duže od tri meseca, a nije podneo Glavnom odboru pismeni zahtev za odlaganje plaćanja članarine.
Odluku o izključenju iz članstva donosi Predsedništvo Sindikata u slučaju :

 • nepoštovanja Statuta ,Pravilnika i odluka Sindikata
 • zbog nanošenja štete i narušavanje ugleda Sindikata
 • zbog pronevere, nenamenskog trošenja i krađe imovine Sindikata
 • i na osnovu predloga i odluka sindikalnih odbora i/ili sindikalnih grupa u kojoj se član nalazi.

Na odluku o isključenju član ima pravo žalbe Statutarnoj komisiji u roku od 15 dana od datuma prijema odluke.
Statutarna komisija je dužna da dostavi odgovor u roku od 30 dana od prijema prigovora. Odluka Staturne komisije je konačna. Nakon prestanka članstva vraća se članska karta i sva imovina sindikata.

Član 10.

Član Sindikata ima prava:

 • pokretanje inicijativa pred organima Sindikata
 • besplatnu pravnu zaštitu u oblasti radno-pravnih odnosa
 • na pomoć u slučaju otpuštanja sa posla zbog sindikalne aktivnosti
 • na stručno osposobljavanje i usavršavanje koje organizuje Sindikat i na druga prava utvrđena ovim Statutom i drugim statutarnim dokumentima

V ORGANI SINDIKATA

Član 11.

Organi Sindikata su:

 • Kongres
 • Glavni odbor
 • Statutarni odbor
 • Nadzorni odbor

Član 12.

Kongres je najviši organ Sindikat.
Kongres može biti redovan i vanredan.
Redovni Kongres se održava svake četiri godine.
Odluku o sazivu, vremenu održavanja i dnevnom redu Kongresa mora da donese Glavni odbor najmanje 30 dana pre održavanja Kongresa.
Odluku o broju, i načinu izbora delegata Kongresa, donosi Glavni odbor.
Vanredni Kongres se održava na zahtev Glavnog odbora ili na zahtev više od 50% članova Sindikata.
Odluku o sazivu, vremenu održavanja i dnevnom redu vanrednog Kongresa mora da donese Glavni odbor najmanje 15 dana pre održavanja vanrednog Kongresa.

Član 13.

Kongres kao najviši organ Sindikata :

 • utvrđuje opšte pravce sindikalne strategije i politike
 • usvaja Statut, Program i druga dokumenta
 • bira Predsednika Sindikata
 • bira Zamenika predsednika i Generalnog sekretara
 • bira članove Statutarnog i Nadzornog odbora
 • razmatra i usvaje izveštaje Glavnog, Statutarnog i Nadzornog odbora
 • donosi pravilnik o svom radu
 • rešava žalbe i predstavke upućene Kongresu

Član 14.

Glavni odbor je najviši organ Sindikata između dva Kongresa.
Predsednici sindikalnih odbora čine članove Glavnog odbora.
Mandat Glavnog odbora je četiri godine.
Sednice Glavnog odbora se održavaju najmanje jednom godišnje.

Član 15.

Glavni odbor:

 • verifikuje odluku o osnivanju Sindikalnih odbora.
 • verifikuje odluku o raspuštanju Sindikalnih odbora koje postupaju protivno Statutu ili svojim delovanjem nanose štetu članstvu i ugledu Sindikata
 • bira Podpredsednike Sindikata
 • ostvaruje programske ciljeve i zadatke utvrđene na Kongresu
 • razmatra materijalni i socijalni status članstva i predlaže Vladi i nadležnom Ministarstvu mere za unapređenje statusa
 • daje predloge, primedbe i mišljenja u postupku donošenja i izmena i dopuna Zakona i drugih propisa kojima se uređujupoložaj i prava zaposlenih u profesionalnim vatrogasnim jedinicama
 • priprema, pregovara, zaključuje poseban kolektivni ugovor za zaposlene u profesionalnim vatrogasnim jedinicama sa resornim Ministarstvom republike Srbije
 • razmatra i usvaja izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju
 • donosi odluku o stupanju u štrajk zaposlenih u profesionalnim vatrogasnim jedinicama
 • Ostvaruje međunarodnu sindikalnu saradnju

Član 16.

U cilju unapređivanja organizacije rada i povećanju efikasnosti delovanja glavni odbor formira Predsedništvo Glavnog odbora, kao svoj operativni izvršni organ.
Predsedništvo čine: Predsednik, Zamenik predsednika, Podpredsednici, Generalni Sekretar, i prema potrebi još jedan broj članova Glavnog odbora.
Broj članova Predsedništva određuje Glavni odbor Sindikata.

Član 17.

Predsedništvo obavlja sledeće poslove:

 • donosi odluku o osnivanju Sindikalnih odbora.
 • donosi odluku o raspuštanju Sindikalnih odbora koje postupaju protivno Statutu ili svojim delovanjem nanose štetu članstvu i ugledu Sindikata
 • priprema sednice Glavnog odbora, predlaže Glavnom odboru, i sprovodi odluke Glavnog odbora.
 • koordinara radom Sindikalnih odbora.
 • prati i analizira pojave od značaja za rad Sindikata
 • brine se o informativnim ,organizacionim i drugim poslovima u sindikatu
 • stara se o odnosima sa poslodavcem, i sa javnošću
 • organizaje seminare ,savetovanja predavanja i druge oblike edukovanja i osposobljavanja članova.

Član 18.

Predsednik Sindikata:

 • zastupa Sindikat u odnosima sa trećim licima
 • saziva i presedava sednicama Glavnog odbora i Predsedništvom Glavnog odbora
 • zastupa Sindikat u pravnom i finansijskom poslovanju
 • stara se o sprovođenju stavova i odluka Glavnog odbora i Predsedništva.

Član 19.

Zamenik predsednika:

 • zamenjuju Predsednika u odsustvu ili u slučajevima kad je sprečen da obavlja svoju funkciju
 • Pomaže predsedniku Sindikata u radu i obavljanju poslova koje predsednik odredi.                                             

Član 20.

Podpresednici Sindikata:

 • organizuju i rukovode radom u oblastima za koje su zaduženi
 • pomažu Predsedniku u obavljanju njegove dužnosti
 • obavljaju druge poslove za koje ih zaduži predsedništvo i Glavni odbor

Član 21.

Generalni Sekretar

 • stara se o pripremi sednice Glavnog odbora i Predsedništva
 • pomaže Predsedniku u radu i zadužen je za kontakte sa medijima
 • stara se o izvršenju odluka Glavnog Odbora

Član 22.

Statutarni odbor čine Predsednik Statutarnog odbora i dva člana.
Predsednika i članove Statutarnog odbora bira Kongres Sindikata.
Član Statutarnog odbora ne može biti biran za člana drugih organa Sindikata
Statutarnog odbora prati sprovođenje Statuta, daje tumačenje Statuta između dva Kongresa, odlučuje o Statutarnim sporovima, daje predloge za izmene i dopune Statuta, i na zahtev organa i članstva daje mišljenje o pojedinačnim sporovima.

Član 23.

Nadzorni odbor čine Predsednik Nadzornog odbora i dva člana.
Predsednika i članove Nadzornog odbora bira Kongres Sindikata.
Član Nadzornog odbora ne može biti biran za člana drugih organa Sindikata.
Nadzorni odbor vrši nadzor nad korišćenjem celokupne imovine i novčanim sredstvima Sindikata.
Mandat Nadzornog odbora traje četiri godine.

VI  SINDIKALNA GRUPA I SINDIKALNI ODBOR

Član 24.

Sindikalna grupa je najmanji oblik organizovanja članova u Sindikat.
Za formiranje Sindikalne grupe potrebno je najmanje 5 članova.
Sindikalna grupa na osnovu zahteva članova, u izuzetnim slučajevima može imati svoj pečat i svoj žiro račun, o čemu odlučuje Glavni odbor.

Član 25.

Sindikalni odbor je osnovni oblik organizovanja članova u Sindikat.
Za formiranje Sindikalnog odbora potrebno je najmanje 25 članova.
Na osnovu zahteva članova, odluku o osnivanju Sindikalnog odbora donosi Predsedništvo Sindikata, a verifikuje Glavni odbor.
Sindikalni odbor ima svoj pečat i svoj žiro račun.

Član 26.

Organi Sindikalnog odbora su:

 • Skupština
 • Predsedništvo
 • Nadzorni odbor

Član 27.

Skupština je najviši organ Sindikalnog odbora.
Postoji redovna i vanredna Skupština.
Redovna Skupština se održava svake četiri godine.
Odluku o sazivu, vremenu održavanja i dnevnom redu Skupštine donesi Predsedništvo.
Vanredna Skupština se zakazuje na zahtev: više od 50 % članova Sindikalnog odbora, Predsedništva Sindikalnog odbora i Predsedništva Sindikata.
Skupština punopravno odlučuje ako je prisutno više od 50 % Sindikalnog odbora.

Član 28.

Skupština Sindikalnog Odbora:

 • Usvaja izveštaj o radu Predsednika, Predsedništva i Nadzornog odbora
 • Usvaja finansijski plan
 • Bira i razrešava Predsednika , Predsedništvo i Nadzorni odbor

Član 29.

Predsedništvo Sindikalnog Odbora čine:

 • Predsednik
 • Podpredsednik
 • Sekretar
 • Članovi Predsedništva

Član 30.

Predsedništvo Sindikalnog Odbora:

 • priprema sednice Skupštine, predlaže Skupštini, i sprovodi odluke Skupštine.
 • Redovno informiše članstvo o svom radu
 • Pokreće i vodi sindikalne akcije
 • Sprovodi stavove i odluke Predsedništva i Glavnog odbora Sindikata

Presedništvo Sindikalnog odbora se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca

Član 31.

Predsednik Sindikalnog Odbora:

 • presedava i rukovodi radom Sindikalnog odbora
 • saziva i rukovodi Predsedništvom Sindikalnog odbora
 • zakazuje i vodi sindikalne sastanke
 • je osoba koja zastupa i predstavlja Sindikalni odbor
 • angažuje članove Sindikata u sindikalnim akcijama
 • je ujedno i član Glavnog odbora Sindikata

Član 32.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad materijalnim i finansijskim poslovanjem saglasno odredbama Statuta Sindikata vatrogasaca Srbije.

Predsedništvo Sindikalnog odbora je dužno da na zahtev Nadzornog odbora da na uvid celokupnu dokumentaciju materijalnog i finansijskog poslovanja Sindikalnog odbora.

Nadzorni odbor Sindikalnog odbora po potrebi obaveštava Nadzorni odbor Sindikata.

VII MATERIJALNO I FINANSIJSKO POSLOVANJE SINDIKATA

Član 33.

Osnovni izvor prihoda Sindikata je članarina. Visina članarine i postotak koji se upljačuje na račun Sindikata se određuje Pravilnikom o materijalno finansijskom poslovanju koji donosi Predsedništvo Sindikata.
Sindikalna članarina se koristi isključivo za sindikalne aktivnosti.
Sredstva Sindikata se troše u skladu sa godišnjim finansijskim planom koji donosi Glavni odbor Sindikata.

VIII IZBORNI PRINCIPI ODLUČIVANJA

Član 34.

Na sednicama organa Sindikata može se punovažno odlučivati, ako sednici prisustvuje više od polovine članova organa.
Odluke se donose većinom ( 50% + 1 ) glasova prisutnih članova organa, osim odluke o obustavi rada, izmenama i dopunama Statuta koje se donose dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova organa.
Odluke organa donose se po pravilu javnim glasanjem.
Organ može odlučiti da se određene odluke donose tajnim glasanjem.
Organ može razrešiti svoga člana i pre isteka mandata, ako ovaj ne izvršava svoje obaveze ili se grubo ogreši o Statut i programske ciljeve Sindikata.
Umesto razrešenog člana organ može izabrati novog.

IX INFORMISANJE U SINDIKATU

Član 35.

Rad Sindikata je javan.
Članovi organa Sindikata su obavezni da o svom radu obaveštavaju članstvo i javnost.
Obaveštavanje se vrši putem izveštaja o radu, učešća na sindikalnim sastancima, putem letaka, biltena, medija i tribina.

X IMOVINA SINDIKATA

Član 36.

Imovina Sindikata je zajedničko vlasništvo svih članova.
Imovinom raspolaže Glavni odbor.
Imovina je nedeljiva , te u tom smisli nijedan član nema pravo na povraćaj članarine.

XI Raspuštanje Sindikata

Član 37.

Odluku o raspuštanju Sindikata donosi Kongres, dvotrećinskom većinom.
O imovini u slučaju raspuštanja Sindikata odlučuje Kongres.

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 38.

Statut Sindikata je usvojen 22.11.2013. godine na I Kongresu Sindikata vatrogasaca Srbije.
Statut na snagu stupa danom usvajanja.