Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

GAŠENJE POŽARA U HOTELIMA

29 мар Edukacija | SVS
GAŠENJE POŽARA U HOTELIMA
Autor:

Dipl. ing. Aleksandar Lazarević

1.UVOD

Hoteli su kompleksni objekti sa složenom osnovom i uglavnom sa većim brojem etaža. U njima se nalaze prostrani holovi, restorani, barovi, kuhinje, kasina i veliki broj soba. Često u sastav hotela ulaze garaže, lokali, magacini, zanatske radionice i druge tehničke prostorije. Komunikacija između svih prostorija se odvija preko dugačkih hodnika i većeg broja stepeništa i liftova. U njima običo boravi veliki broj ljudi, koji ne poznaju dovoljno objekat, a često ne znaju ni jezik zemlje u kojoj borave.
Veličina i kompleksnost objekta, veliko požarno opterećenje, velika količina dima i panika ljudi koji se zateknu u eventualnom požaru predstavljaju otežavajuće okolnosti sa kojima se susreću vatrogasne i spasilačke jedinice prilikom gašenja požara u hotelima i spasavanja ugroženih.
Tokom godina mnogi katastrofalni požari širom sveta su se dogodili u hotelima, koji su odneli veliki broj žrtava i pri čemu su pričinjene ogromne materijalne štete. Požar u hotelu “Winecoff“ u Atlanti (Džordžija, SAD), koji se dogodio 1947. g. odneo je 119 ljudskih života. Požar u hotelu “MGM Grand“ u Las Vegasu (SAD), 1980. g. uzrokovao je smrt 85 ljudi. U skorije vreme, 2005. g. u požaru u hotelu “Opera“ u Parizu (Francuska), život je izgubilo 20 ljudi. U našoj zemlji je iste godine nastao požar u motelu “Lisine“, kod Despotovca, u kome su tri osobe smrtno stradale.
Gašenje požara u hotelima
Slika 1: požar u hotelu “Opera“ u Parizu
Gašenje požara u hotelima
Slika 2: požar u motelu “Lisine“

2.GAŠENJE POŽARA HOTELA „METROPOL“

U beogradskim hotelima su se u poslednjih deset godina desila 34 požara. Najveći od njih je bio požar u potkrovlju hotela “Metropol“, koji se dogodio 19. decembra 2002. godine.

2.2 OPIS OBJEKTA

Hotel “Metropol“ se nalazi u centru Beograda u bulevaru Kralja Aleksandra. Izgrađen je 1957. godine od armirano-betonske konstrukcije, sa drvenom krovnom konstrukcijom pokrivenom limom. Osnova hotela je 57 h 14 metara, površine 800 m². Objekat je spratnosti –1, pr, +8, +potkr. sa maksimalnom visinom 38,6m. Hotel ima 217 soba i 6 apartmana. Za vertikalnu komunikaciju postoje 2 stepeništa: centralno i protivpožarno, kao i 4 lifta.
Gašenje požara u hotelima
Slika 3: Požar u hotelu “Metropol“
Objekat je projektovan sa 8 spratova, ali je potkrovlje neuslovno adaptirano u hotelski prostor za smeštaj gostiju. U trenutku izbijanja požara u hotelu je bilo smešteno 80 gostiju, od toga na poslednjoj, 9. etaži , koja je bila najugroženija, boravilo je 12 gostiju.
U hotelu je instalirana protivpožarna centrala i sve prostorije su pokrivene automatskom dojavom požara. Po požaru se uključuje ventilator koji stvara natpritisak u PP stepeništu i spuštaju se PP klapne u sistemu za ventilaciju. Po isključenju struje uključuje se panična rasveta.

2.3 TOK INTERVENCIJE

Komandno-operativni centar Vatrogasne brigade Beograd 19.12.2002. u 9,31 časova dobija dojavu od stranke preko mobilnog telefona da gori krov hotela “Metropol“ i odmah na lice mesta šalje iz najbliže jedinice Vatrogasnog bataljona Zvezdara komandno vozilo, 2 navalna, autocisternu i automehaničke lestve od 37m.
Vozila stižu na lice mesta za 4 minute, u 9,35 časova.. Po ulasku u hol hotela stupa se u kontakt sa osobljem, liftovi se spuštaju i blokiraju u prizemlju i preko glavnog, centralnog stepeništa odlazi do poslednje, 9. etaže. Posle izviđanja prostora, ustanovljava se da je požar u tavanskom delu objekta i da je zahvatio celu njegovu površinu (800 m²). Osoblje hotela je bezuspešno pokušalo da ugasi požar, upotrebivši 15 prenosnih aparata za gašenje prahom. Pregledom prostorija na poslednjoj etaži izvršena je hitna evakuacija 12 gostiju, a potom i ostalih gostiju od 8. sprata pa naniže. Zbog složenosti intervencije, tražena je pomoć u ljudstvu, tehnici i opremi. Uporedo sa evakuacijom formirana je “B“ pruga preko centralnog stepeništa sa 3 “C“ mlaza, kao i 2 “C“ mlaza sa zidnih hidranata. Isključena je struja u objektu.
Gašenje požara u hotelima
Gašenje požara u hotelima

Slika 4: Skica taktičkog nastupa vatrogasno-spasilačkih jedinica

Postojao je samo jedan ulaz u tavanski prostor, koji zbog visoke temperature, gustih krovnih nosača i skučenog prostora nije mogao u prvo vreme da se koristi. Zbog toga se počelo sa probijanjem otvora u plafonu i sukcesivnog gašenja tavanskog prostora. Snabdevanje vodom je pojačano formiranjem još jedne “B“ pruge sa još 3 “C“ mlaza.
Formirani su komandni štab na 9. etaži, štab za logistiku u prizemlju objekta, sektor za izolacione aparate i ostalu opremu, sektor za vodosnabdevanje i sektor za održavanje vozila. Izvršena se mobilizacija pasivne smene i dislokacija vozila prigradskih stanica u gradske. Sa platoa ispred hotela se uklanjaju parkirana vozila uz pomoć policije i “Parking servis“-a.
Požar je lokalizovan u 11,05 časova, a u 17,07 časova je počelo sukcesivno vraćanje vozila u jedinice i zamena ljudstva. Intervencija je završena 20.12. u 15,00 kada su sva vozila, tehnika i ljudstvo povučeni sa lica mesta.

2.4 ANGAŽOVANE SNAGE

Na intervenciji je učestvovalo 89 vatrogasaca, od toga 74 iz gradskih stanica i 15 iz prigradskih, 45 polaznika 60. klase Kursa za radnike teritorijalnih vatrogasnih jedinica, kao i 6 dobrovoljnih vatrogasaca iz DVD “Matica“ iz Zemuna. Ukupan broj učesnika na ovoj intervenciji je bio 140.
Na gašenju hotela “Metropol“ angažovano je ukupno 28 vozila (2 komandna, 10 navalna, 8 autocisterni, 3 automehaničke lestve, 2 hidraulične platforme, 2 pokretna spremišta i 1 pokretni agregat).
Od opreme korišćena je oprema za dobijanje vode, sredstva veze, oprema za rasvetu i razna tehnička oprema. Upotrebljeno je 80 izolacionih aparata sa maskama.
Za gašenje požara utrošeno je 50 000 litara vode.

2.5 POVREĐENI I MATERIJALNA ŠTETA

Od evakuisanih gostiju hotela niko nije povređen. Jedini povređeni učesnik u intervenciji je vatrogasac Vatrogasnog bataljona Zvezdara, koji je prilikom gašenja i ulaska u tavanski prostor objekta zadobio opekotine kože na podlaktici leve ruke, te je kolima hitne pomoći prevežen u bolnicu, gde je posle ukazane pomoći pušten kući.
U požaru je izgoreo ceo tavanski prostor hotela u kome se nalazio antenski razvod, elektroinstalacije, ventilacioni sistem, vodovodne instalacije, kao i drvena krovna konstrukcija, koja je nagorela, ali se nije obrušila.
Požar se u jednom delu objekta spustio ispod tavanskog prostora, preko vertikalnih drvenih stubova, krovnih nosača, koji su bili obloženi gipsanim pločama. 9. etaža je u velikoj meri oštećena, pre svega od izbijanja otvora prema tavanskom prostoru prilikom gašenja, kao i na oblogama oko drvenih konstrukcija, koje su otvarane prilikom dogašivanja.

2.6 UZROK IZBIJANJA POŽARA

Po mišljenju eksperata požar je počeo od drvene grede krovne konstrukcije u tavanskom prostoru, koja se celom dužinom naslanjala na dimnjak koji je vodio od kotlarnice koja je locirana u podrumu hotela. Uzrok požara je blizina drvene grede dimnjaku i pucanju njegovog zida, usled čega je došlo do kontakta toplih produkata sagorevanja sa drvenom gredom i njenog zagrevanja do temperature paljenja.
Sa grede se požar preneo na ceo tavanski prostor, a na požar je prvi reagovao termički javljač požara, postavljen u neposrednoj blizini dimljaka.
Gašenje požara u hotelima
Gašenje požara u hotelima
Gašenje požara u hotelima

Slike 5,6,7:Dogovor o nastupu, otvaranje i ulaz u tavanski prostor
2.7 ANALIZA INTERVENCIJE

Akcija gašenja požara hotela “Metropol“ je bila kompleksna i složena intervencija, gde su primenjeni svi taktički nastupi koji se koriste prilikom gašenja ovakvih objekata.
Komandno-operativni centar je blagovremeno na lice mesta poslao komandno vozilo i veliki broj ljudstva i tehnike i pravovremeno izvršio dislokacije i mobilizaciju pasivne smene.
Prilikom dolaska na lice mesta ceo tavanski prostor je bio zahvaćen požarom, što ukazuje da dojava nije bila blagovremena od strane osoblja hotela. Prve dojave su stigle od strane građana iz susednih objekata.
Evakuacija gostiju je izvršena uz pomoć osoblja hotela brzo i bez panike, kao i iznošenje inventara i tehnike sa nižih spratova. Taktički nastup je pravilno izabran probijanjem otvora u plafonskoj konstrukciji, koje je vršeno pomoću krampova, čaklji, makaza za armaturu, motornih testera i brusilica, što je predstavljao veliki napor za izvršioce.
Postavljanje specijalnih vozila za spasavanje sa visina je bilo otežano, zbog parkiranih vozila ispred hotela, ali se ispostavilo da zbog velike visine objekta (38,6m) i vrste krovnog pokrivača nisu dale željene rezultate.
Vodosnabdevanje je bilo u kontinuitetu, a vozila su se dopunjavala na hidrantima u neposrednoj blizini hotela.
Jak bočni vetar je otežavao akciju gašenja i razbuktavao požar, posebno u trenucima otvaranja krovnog pokrivača i izlaska na krov. Na pojedinim mestima požar se spustio preko drvenih greda, koje su bile obložene gipsanim pločama i zavukao između pregradnih zidova, što je u velikoj meri produžilo intervenciju, zbog procesa dogašivanja.
Saradnja između svih sektora rada je bila besprekorna , a posebno treba istaći dobru koordinaciju između komandnog štaba na 9. etaži i štaba za logistiku u prizemlju objekta, kao i dobru saradnju sa svim službama koje su bile angažovane na intervenciji.
Saradnja sa medijima je bila na najvišem nivou. Posebno treba naglasiti ulogu foto-reportera koji su pratili akciju gašenja spolja i u samom objektu i time realno javnosti prikazali ceo tok intervencije.
Za poboljšanje rada na gašenju ovakvih objekata potrebno je naglasiti pravilno postavljanje, posebno prioritetnih vozila, prilikom dolaska na lice mesta, stalno prisustvo vozila hitne pomoći i korišćenje Operativne karte gašenja požara. Češće menjati ljude na mlazevima i truditi se da se svi podjednako angažuju, a deo mobilisanog ljudstva iz pasivne smene sačuvati za dogašivanje. Razraditi varijantu sakupljanja vode sa lica mesta specijalnim usisivačima, zbog smanjenja eventualne štete. Kod ovakvih intervencija gde se u unutrašnjosti objekta razvija izuzetno visoka temperatura, neophodno je predvideti potkape, kao dodatni deo lične zaštitne opreme za navalne grupe.

6. ZAKLJUČAK

Zbog vrlo složene akcije gašenja požara na hotelima, spasavanja i evakuacije ugroženih, na ovakvim intervencijama se moraju predvideti mnoge aktivnosti i sektori rada koji će odgovoriti na sve postavljene zahteve. Međusobna koordinacija između komandno-operativnog centra, komandnog štaba i svih sektora rada je jedan od ključnih uslova da bi ovakve kompleksne intervencije bile uspešne. Sistematična, stručna i otvorena analiza ovakvih događaja sa svim njenim učesnicima, neophodna je u cilju efikasnijeg delovanja vatrogasnih i spasilačkih jedinica, kao i svih drugih subjekata koji se bave zaštitom od požara.

7. LITERATURA

  1. Paul Grimwood, Koen Desmet, Tactical Firefighting, CEMAC UK, 2003
  2. Paul Grimwood, Firefighting- Strategy & Tactics, 1998
  3. A. Lazarević: Analiza gašenja požara hotela Metropol, 2002
  4. CEMAC – Crisis Emergency Management Centre, www.cemac.org

Ostavi odgovor