Prava vatrogasaca u dane državnih praznika se ne poštuju

17.02.2015. u 20:20 / Info SVS

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Sektor finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova
Načelniku Mirjani Nedeljković

Predmet: ZAHTEV ZA OBRAČUN ZARADE ZAPOSLENIH ZA DANE DRŽAVNOG PRAZNIKA „DANA DRŽAVNOSTI SRBIJE“ 2014. GODINE
(Saglasno članovima 146 i 147a Zakona o policiji (Sl.gl.101/2005 i 92/2011))

 Podnosilac ovog zahteva se već prethodno obraćao Naslovu povodom problematike obračuna zarade za vreme Dana državnosti Srbije za zaposlene u vatrogasno spasilačkim jedinicama.
Ovaj zahtev je zaveden u pisarnici MUP RS Beograd na dan 17.03.2014.

Podsećamo da je problem izazvalo pravno mišljenje sa obaveznom preporukom, iskazano u depeši Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova Uprave za ljudske resurse 06/3 broj: 1500/14 od 6.03.2014., o načinu obračuna plata zaposlenih za rad na dane državnog praznika Dana državnosti R. Srbije.

DOKAZ: Depeša MUP R Srbije – Sektora za vanredne situacije 07/1 Broj: 161-303/14 od 7.03.2014.

Ono je u suprotnosti sa pozitivnim propisima.

Naime, polazeći sa pozicija naših članova vatrogasaca, obzirom na prirodu posla, uslove rada uključujući i činjenicu rada u smenama, dežurstva (pripravnosti) i dr. smatramo da je tumačenje, izneto u gore pomenutoj depeši, nepravilno.

Pre svega, ističemo da je nesporno da se pomenuti praznik praznuje dva dana (saglasno članu 1. St. 2 Zakona o državnim i drugim praznicima u R. Srbiji) i to 15. I 16. Februara, kao i da je nesporno da se u slučaju da praznik padne u nedelju ne radi ni prvog narednog radnog dana, tačnije 17. Februara.

No, nadalje u pomenutoj depeši, sledi pogrešno tumačenje pozitivnih propisa.

Nesaglasan pravnoj regulativi je stav Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova da je, zbog prenosa praznika na naredni prvi radni dan, jedina zakonska pogodnost „neradnost“.

Naime, tačno je da se zakonom predviđa ponedeljak kao neradni dan ali ima službi – resora koje zbog prirode svog posla kod poslodavca – MUP RS moraju da rade pa se taj zvanično neradni dan zaposlenima koji rade i ne mogu koristiti „pogodnost neradnosti“ mora obračunati u skladu sa članovima 146. odnosno 147a Zakona o policiji.

Ovim članovima predviđeno je da zaposleni imaju pravo na platu uz dodatke na platu (uvećanje) za rad na dan praznika koji je neradni dan i to od 121% na osnovnu platu.

Dakle, uvećanje za rad na dan koji je neradni dan, a ne samo pravo da ne rade!

Zakonom o policiji predviđeno je da platu zaposlenog čini: osnovna plata, dodatak na platu i porezi i doprinosi obračunati na osnovicu.

U dodatke na platu ubrajaju se:
1. dodatak za rad na dan praznika koji je neradni dan u procentu od 121%,
2. Za rad noću uvećanje od 28,6% itd.

To svakako ne znači da zaposlenom bude isplaćeno uvećanje za „tri praznična dana“ jer je zakonom, kojim se uređuju praznici u R. Srbiji, tačno utvrđeno da se Dan državnosti Srbije praznuje dva dana. Dakle, onom koji je radio 15.,16. I 17. februara plata se ne bi uvećavala za 121% za sva tri dana nego samo za dva.

Takođe, ne može biti uskraćeno pravo na dodatak na platu, po ovom osnovu, onom zaposlenom koji je radio 17. februara a nije radio 15. Ili 16. Februara. Svaki od ovih zaposlenih ima pravo po osnovu uvećanja zbog rada na dan praznika za puna dva dana koliko je zakonom označeno trajanje ovog praznika.

Treba voditi računa da je zakonodavac predvideo i životnu situaciju u kojoj zaposleni ostvari više osnova za uvećanje plate (više dodataka na platu) pa se povećanje mora iskazati najmanje kao zbir svih procenata.

Povodom ove problematike Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku R. Srbije – Sektor za rad – Grupa za zaradu i plate u javnim službama dalo je svoje pravno tumačenje kojim je jasno i taksativno navedena svaka moguća situacija bitna za obračun zarade za vreme praznika Dana državnosti Srbije, a u skladu sa pozitivno pravnom regulativom.

DOKAZ: Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku R. Srbije – Sektora za rad – Grupe za zaradu i plate u javnim službama – autor Danijela Rajković rukovodilac Grupe za zaradu i plate u j.sl.

Na osnovu iznetog smatramo da je tumačenje propisa dato u pomenutoj depeši iskrivljeno i predstavlja pogrešnu interpretaciju volje zakonodavca koja nanosi štetu zaposlenima i povređuje njihova teško izborena prava po osnovu rada, a koja svoj temelj nalaze u Ustavu R. Srbije, a ujedno ih stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na druge zaposlene – pripadnike drugih javnih službi.

Sindikat vatrogasaca Srbije zahteva da za Dan državnosti Srbije u 2014. godini nadležna služba izvrši obračun u skladu sa Mišljenjem Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku R. Srbije, koje mišljenje je u saglasnosti sa Zakonom o radu, Zakonom o državnim praznicima i Zakonom o policiji, a sve u skladu sa Ustavnim radnim pravima.

Kako i 2015. godine ćemo imati sličan problem, naime 15.02.2015. godine pada u nedelju, insistiramo da prilikom obračuna zarade postupite u skladu sa gore navedenim.

Poštovana, smatramo da bi bilo značajno da zakažete sastanak sa predstavnicima Sindikata vatrogasaca Srbije u što skorije vreme, kako bi zajednički našli rešenje za ovaj problem.

S poštovanjem,

Predsednik Sindikata
Duško Ninkov

Prilozi: 1. Depeša MUP – Sektora za vanredne situacije
2. Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za rad – Grupa za zarade i plate u js.

PDF SRETENJE – DAN DRŽAVNOSTI SRBIJE PRAZNUJE SE OVE GODINE TRI DANA – 15, 16. i 17. FEBRUARA

114114 001114 002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *