Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Va­tro­ga­sci­ma u Adi no­va opre­ma

01.08.2019 • 09:37 • Izvor: Dnevnik.rs

Va­tro­ga­sna je­di­ni­ca iz Ade je do­bi­la no­vu opre­mu, ko­ju su joj obez­be­di­li JKP „Stan­dard” i Jav­no pred­u­ze­će za re­kre­a­ci­ju „Adi­ca”.

Ku­plje­na su cre­va, mer­de­vi­ne, mla­zni­ce i re­duk­to­ri. Va­tro­ga­sni cen­tar iz Ki­kin­de je obez­be­dio no­ve za­štit­ne ma­ske za di­sa­nje sa bo­ca­ma sa ki­se­o­ni­kom, da­le­ko mo­der­ni­je od onih ko­je su do sa­da ko­ri­sti­li ađan­ski va­tro­ga­sci.

Podelite sa drugima!

Ostavi odgovor