Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Održan sastanak sa rukovodiocima Sektora za vanredne situacije vezano za sprovedenu sistematizacuju

12.03.2019. ¦ Info SVS

O B A V E Š T E NJ E

Dana 25.02.2019. godine na zahtev Sindikata vatrogasaca Srbije održan je sastanak sa rukovodiocima Sektora za vanredne situacije vezano za sprovedenu sistematizacuju.

Ispred Sektora na sastanku su učestvovali, Pomoćnik načelnika Sektora Goran Nikolić i Načelnici Saša Rančić i Nedeljko Gagić, a ispred Sindikata Predsednik Duško Ninkov, Zamenik Darko Jocić i Podpredsednik Kostadin Zarić.

Na sastanku su analizirane mogućnosti korekcije anomalija sistematizacije, odnosno koeficijenata plate, na koje je Sindikat ukazao u dopisu na kojem je i zatražen sastanak.

Od strane Sindikata je zahtevano da se iznađe način da se vođama vodova i vođama odeljenja srazmerno  poveća koeficijent u odnosu na vođe grupe, kako bi se između ova tri radna mesta napravila razlika u koeficijentu, jer je činjenica da postoje razlike u odgovornosti i složenosti posla za pomenuta radna mesta. Ukazano je da sličan problem postoji i u Vatrogasnim brigadama Novi Sad, Niš i Kragujevac, gde šefovi smena imaju isti koeficijent kao i vođe četa, bez obzira na očiglednu razliku u nivou odgovornosti.

Zatraženo je i da se uradi preciznija kategorizacija, tako što bi se po postojećim kriterijumima kategorizacija uradila za svaku vatrogasnu stanicu ponaosob, a ne za organizacione jedinice kako je sada urađena. Na taj način bi se interna nepravednost svela na najmanju moguću meru.

Takođe je predočena je i potreba vrednovanja rada vatrogasaca koji su članovi specijalističkih timova, s obzirom da u ovoj sistematizaciji nije prepoznata njihova dodatna obučenost i specifičnost.

Predstavnici Sektora za vanredne situacije su u potpunosti prihvatili sve navedene sugestije i obavezali se da će hitno održati sastanak sa stručnim službama Sektora za ljudske resurse, kako bi uticali da se navedeni problemi što pre reše.

Dogovoreno je da će se u narednom periodu održati još jedan sastanak Sindikata sa Sektorom za vanredne situacije, gde bi se upoznali sa rezultatima aktivnosti usmerenim na rešavanje ovih problema.

Očekujemo da će dopunom sistematizacije koja treba da bude u aprilu, ove nepravilnosti i nelogičnosti biti otklonjene.

Obaveštenje sistematizacija PDF

Podelite sa drugima!

Ostavi odgovor