Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

VENTILACIJA POVIŠENIM PRITISKOM, PRIMENA I ISKUSTVO

29 mar Edukacija | SVS
VENTILACIJA POVIŠENIM PRITISKOM, PRIMENA I ISKUSTVO
Autor:

Dipl. ing. Aleksandar Lazarević

1.UVOD

Taktika gašenja požara se danas bitno razlikuje od taktike gašenja koja se primenjivala godinama unazad. Ranijih godina, materijali ugrađeni u građevinske objekte, uglavnom su bili prirodni (drvo, vuna, papir,pamuk i sl.). U današnje vreme se unutar većine objekata nalaze sintetički materijali, koji su u stanju da veoma brzo dostignu visoke temperature gorenja i to dva do tri puta brže od prirodnih materijala uz stvaranje velike količine dima i drugih štetnih produkata potpunog ili nepotpunog sagorevanja, što znatno otežava samu akciju gašenja požara i spašavanje ugroženih lica iz objekta. Izviđanje i napredovanje navalne grupe ka žarištu požara, kroz nepoznati prostor je jako usporeno, a zbog smanjene vidljivosti dolazi i do čestih nezgoda i povreda.
Glavni cilj primene opreme za ventilaciju povišenim pritiskom u požaru je da smanji ili potpuno odstrani dim, toplotu i otrovne gasove iz objekta u što kraćem vremenskom intervalu. Smanjenjem temperature i povećanjem vidljivosti u požaru se stvaraju pogodniji uslovi za rad vatrogasaca i povećava sigurnost prilikom intervenisanja, a akcija gašenja požara se ubrzava, smanjuje vreme trajanja intervencije, a time i štete nastale u požaru.
Ograničenja u primeni opreme za ventilaciju povišenim pritiskom do sada su se uglavnom ogledala u nepoverenju korisnika prema ovoj opremi, pre svega zbog nedovoljne edukacije iz ove oblasti.

2. PRIMENA OPREME ZA VENTILACIJU POVIŠENIM PRITISKOM
Ventilacija

Ova metoda odimljavanja je relativno nova u taktici gašenja požara. Prvo je našla primenu prilikom gašenja požara na brodovima, a u poslednjih 10-15 godina je sastavni deo akcija gašenja požara u zgradama.
Ovom metodom stvara se razlika između spoljnjeg, atmosferskog pritiska i višeg (pozitivnog) pritiska u objektu, koji nastaje ubacivanjem svežeg vazduha, preko mobilnih uređaja za ventilaciju povišenim pritiskom. Toplota, dim i gasovi unutar objekta potiskuju se od strane ubačenog svežeg vazduha, koji je pod povišenim pritiskom, krećući se ka izlaznim otvorima. Otuda ova metoda nosi naziv VENTILACIJA POVIŠENIM PRITISKOM (eng. POSITIVE PRESSURE VENTILATION, skr. PPV).

U poređenju sa ventilacijom potpritiskom (upotrebom dimovuka), ova metoda je pokazala sledeće prednosti:

 • vatrogasna grupa koja postavlja uređaj ispred ulaza u objekat neće se suočiti sa dimom i toplim gasovima, koji se nalaze u samom objektu;
 • sagoreli produkti neće biti uvučeni u uređaj i prljati ventilator;
 • ulaz u objekat neće biti blokiran uređajem i opremom za ventilaciju;
 • uređaj se brzo postavlja i ne zahteva dodatnu opremu;
 • navalna grupa vatrogasne jedinice nastupa u struji svežeg vazduha;
 • metodom nadpritiska, koji je jednak u celom objektu, mogu se izbaciti dimni gasovi iz svih delova objekta;
 • proces gorenja se odvija uz veće učešće stabilnih krajnjih produkata gorenja, jer sa ubačenim kiseonikom dogorevaju opasni produkti nepotpunog sagorevanja.

Ventilacija povišenim pritiskom je našla mnogo veću primenu prilikom odimljavanja požarom ugroženih objekata od izvlačenja produkata gorenja stvaranjem potpritiska upotrebom dimovuka.

Oprema za ventilaciju povišenim pritiskom se na intervencijama može primeniti:

 • u samom nastupu napredovanja navalne grupe prema žarištu požara (ubačeni sveži vazduh snižava temperaturu, povećava vidljivost i sigurnost u intervenisanju);
 • po lokalizaciji požara, radi bržeg odimljavanja prostora (ubrzava se intervencija, smanjuje utrošak sredstava za gašenje i materijalna šteta) ;
 • kod ventilacije prostora kontaminiranog opasnim materijama (sprečava se dalje širenje i usmerava kretanje opasne materije u željenom pravcu).
3. OSNOVNA PRAVILA PRILIKOM UPOTREBE OPREME ZA VENTILACIJU POVIŠENIM PRITISKOM
Za uspešnu intervenciju veoma je važna pravilna i stručna upotreba opreme za ventilaciju povišenim pritiskom, jer će jedino tako dim iz prostorije u najkraćem roku biti zamenjen svežim vazduhom.
Dosadašnja praksa je pokazala da su mnogi komandiri intervencija izbegavali upotrebu opreme za ventilaciju povišenim pritiskom, pre svega zbog mnogih zabludi, kao i nedovoljnoj taktičkoj obučenosti oko primene ove opreme .
Osnovna pravila prilikom primene opreme za ventilaciju povišenim pritiskom se ogledaju u sledećem:
3.1. Uvek moramo znati šta želimo postići ventilacijom povišenim pritiskom
Ukoliko je ventilacija neophodna u intervenciji, potrebno je odrediti približno mesto požara, smer kretanja dima i postojanje otvora za odstranjivanje produkata gorenja iz objekta.
3.2. Pravilno odabrati tip ventilatora prema kapacitetu i pogonu
U zavisnosti od veličine i konstrukcije objekta, kao i od date situacije potrebno je odabrati adekvatnu opremu. U vatrogasnim jedinicama širom sveta se ustalio ventilator prečnika 540 mm sa SUS motorom snage 3,7 KW, koji se u praksi pokazao kao najpraktičniji.
3.3. Obezbediti potpuno pokrivanje otvora u objektu konusom svežeg vazduha

Ventilacija

Ventilator se postavlja ispred ulaznih vrata u objekat, tako da konusna struja svežeg vazduha potpuno zatvori ulazni otvor.Optimalno rastojanje ventilatora od ulaza zavisi od tipa ventilatora i veličine ulaznog otvora, ali se kod standardnih vrata kreće od 2-3 m. Ako je ventilator previše udaljen, suviše vazduha iz ventilatora udara u zid oko otvora i umanjuje se korisno dejstvo ventilatora. Ako je ventilator preblizu ulaznom otvoru stvoriće se šupljine, gde štetni gasovi mogu biti potisnuti unazad.
3.4. Predvideti izlazne otvore za odimljavanje
Izlazni otvori moraju biti od 0,75-2 veličine ulaznog otvora. Mali ili previše veliki izlazni otvori neće dati željene efekte pri ventilaciji, a otvaranje što većeg broja prozora na objektu izazvaće kontra efekat.
3.5. Sagledati uticaj vremenskih uslova na odimljavanje
Kod hladnog i vlažnog vremena ventilacija se odvija sporije nego u normalnim uslovima. Jak vetar može da umanji efekat odimljavanja, stoga se teži, da ako je to moguće izlazni otvori uvek budu u smeru kretanja vetra.
3.6. Postaviti opremu spremnu za gašenje požara
Pod ovim se podrazumeva da je pruga za gašenje pod pritiskom i dovoljne dužine za potpuni pristup do mesta požara i da imamo dovoljno sredstva za gašenje. Navalna grupa mora biti spremna da pravovremeno interveniše, odmah po odimljavanju i uočavanju mesta žarišta.
3.7. Biti u stalnoj vezi sa navalnom grupom
Komandir intervencije mora biti u vezi sa navalnom grupom zbog eventualnih nepredviđenih situacija usled ventilacije pozitivnim pritiskom i blagovremeno prilagoditi taktički nastup, novonastaloj situaciji.
3.8. Proveriti eventualno prisustvo ljudi zatečenih u objektu
Između mesta požara i izlaznih otvora ne smeju se zateći lica, jer će biti ugrožena povećanom toplotom i produktima gorenja. Prilikom upotrebe opreme za ventilaciju povišenim pritiskom u objekat smeju ulaziti samo članovi ekipa za gašenje i spasavanje.

4. ISKUSTVA IZ PRAKSE
Ventilacija

U Vatrogasnoj brigadi Beograd ventilacija prostorija i objekata se ranije vršila izvlačenjem dima (pod potpritiskom)-dimovucima i to uglavnom iz podrumskih prostorija. U poslednjih desetak godina nabavkom mobilnih uređaja za ventilaciju povišenim pritiskom (ventilatora TEMPEST), odimljavanje objekata je postalo sastavni deo taktike akcija gašenja požara i spašavanja ugroženih.
Mobilna oprema za ventilaciju povišenim pritiskom kojom raspolaže Vatrogasna brigada Beograd se sastoji od ventilatora TEMPEST, koji kao pogon koristi motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Zbog svoje univerzalnosti i praktičnosti ovaj uređaj je našao najveću primenu kod nas i u svetu.
Ovom opremom može veoma lako rukovati 1-2 vatrogasca, lako se premešta i zadovoljava potrebe ventilacije gotovovo svih građevinskih objekata. Primera radi prostorija puna dima, površine 75 kvadrata, standardne visine, primenom ovog ventilatora, može se odimiti za 18 sec.

4.1. Ventilacija po lokalizaciji požara

Mobilna oprema za ventilaciju povišenim pritiskom prvo je primenjivana isključivo kod odimljavanja objekata po lokalizaciji požara, posebno kod gašenja visokih objekata, gde je stepenišni prostor ispunjen dimom. Pozitivna iskustva pri upotrebi ove metode ventilacije po lokalizaciji požara su da je dogašivanje požara olakšano, lakše nalaženje zaostalih žarišta, manja šteta u objektu od utrošene vode za gašenje, kao i kraće vreme trajanja celokupne intervencije.
Iskustvvo je pokazalo da je odimljavanja stepenišnog prostora sa jednim ventilatorom uspešno izvedeno i kod objekata od 24 etaže, koji su ujedno i najviši objekti u Beogradu.

4.2. Ventilacija u fazi napada

Ventilacija

Vatrogasna brigada Beograd je prvi put uspešno primenila mobilnu opremu za ventilaciju povišenim pritiskom u fazi napada navalne grupe 1996. godine. U ulici Bežanijskih ilegalaca 86, gorele su podrumske prostorije, iz kojih se razvijala velika toplota i gusti dim koji je popunjavao ceo objekat i izlazio kroz podrumske šahtove. U objektu je vladala panika i veliki broj građana se nalazio na terasama svojih stanova. Odmah se pristupilo gašenju požara unutrašnjom navalom preko stepeništa i spoljnom navalom preko podrumskih šahtova. Zbog visoke temperature navalna grupa je sporo nadirala i nije mogla prići žarištu. Odlučuje se da se postavi ventilator za ubacivanje svežeg vazduha na samom ulazu u objekat. Pre toga u stepenišni prostor se šalje grupa za otvaranje otvora na poslednjoj etaži. Struja svežeg vazduha razdimljava stepenišni prostor, snižava temperaturu u podrumu, povećava vidljivost, a navalna grupa počinje da napreduje, dolazi do žarišta i veoma brzo lokalizuje požar. Komandir intervencije je bio u stalnoj radio-vezi sa navalnom grupom, tako da se stalnpermanentno pratilo kretanje dima u objektu i svaka promena situacije. Po odimljavanju stepenišnog prostora, ventilator se premešta na poziciju ulaza u podrum i vrši ventilaciju, čime se dogašivanje požara ubrzava do krajnje likvidacije.
Slično iskustvo je bilo i prilikom gašenja požara u zajedničkoj garaži ispod visokog objekta u ulici Vojvode Stepe, gde je gorelo nekoliko vozila i gde je upotrebom ventilacije povišenim pritiskom navalna grupa lakše prišla žarištu, a stepenišni prostor u visokom objektu iznad požara veoma brzo odimljen.
Ovakvim taktičkim nastupima vreme lokalizacije i likvidacije požara znatno je skraćeno, vatrogasci su dejstvovali sigurnije u bezbednijoj sredini, a šteta od nastalog požara i utrošena voda je bitno umanjena.

4.3. Dejstva sa više ventilatora istovremeno

Ventilacija

Kod dejstva sa više ventilatora istovremeno, pravilno postavljenih, efekat odimljavanja se povećava.
Kod standardnih vrata maksimalno dejstvo će se postići ako se dva ventilatora postave jedan iza drugog, tako da se prvi postavi kao kod upotrebe jednog ventilatora, a drugi od 0,60-1,00 m od ulaza.
Kod širokih ulaznih vrata se postavljaju dva ventilatora jedan pored drugog, tako da konus svežeg vazduha pokrije ceo ulazni otvor.
Kod prostorija koje nemaju izlazne otvore, odimljavanje se može izvesti pomoću slepe sobe sa dva ventilatora. Jedan ventilator se postavlja na sam ulaz zadimljene prostorije bez izlaznih otvora. On pokreće dim uduvavanjem svežeg vazduha, koji kroz gorlji deo otvora, iznad ventilatora izlazi iz zadimljene prostorije, a zatim pod dejstvom natpritiska drugog ventilatora, koji je postavljen na ulazu, biva odimljen kroz postojeći izlazni otvor.

4.4. Ventilacija prostora kontaminiranog opasnim materijama

Ventilacija povišenim pritiskom se može primeniti i kod provetravanja kontaminirane sredine sa opasnim materijama. Prilikom ventilacije mora se voditi računa o pravcu kretanja oblaka opasne materije i obezbediti izlazne otvore koji ne ugrožavaju okolinu.

4.5. Najčešće greške prilikom upotrebe

Često se dešava da se nestručnom upotrebom, nedovoljnom edukacijom i nesagledavanjem svih aspekata na požaru javljaju greške prilikom upotrebe opreme za ventilaciju povišenim pritiskom, koje se ogledaju u sledećem:

 • nepovoljan izbor vozila na koje se postavlja;
 • nepoznavanje rada uređaja
 • loš položaj postavljanja uređaja;
 • neadekvatan izbor izlaznih otvora;
 • ubacivanje svežeg vazduha kod tinjajućih požara većeg obima, bez pripremljene navalne grupe sa odgovarajućom opremom i sredstvom za gašenje;
 • prenošenje požara preko izlaznih otvora na višu etažu.

Da bi se izbegle greške prilikom upotrebe opreme za ventilaciju povišenim pritiskom, vatrogasci moraju imati osnovna znanja u poznavanju ove opreme i neprestano se usavršavati u radu i primeni ove opreme u stvarnim požarnim uslovima, gde se ona mora koristiti brzo, efikasno i sa lakoćom, bez ulaganja posebnih dodatnih napora u radu.

4.6. Preporuke prilikom nabavke opreme

Ventilacija

Prilikom nabavke opreme za ventilaciju povišenim pritiskom potrebno je voditi računa o sledećem:

 • taktičko-tehničkim karakteristikama uređaja;
 • veličini uređaja, zbog postavljanja na odgovarajuća vozila;
 • broj uređaja u skladu sa programom razvoja jedinice i taktičke primene;
 • složenost pri rukovanju;
 • mobilnost;
 • servis i održavanje uređaja;
 • obezbeđivanje neophodne stručne obuke od strane proizvođača.
5. ZAKLJUČAK

Iz dosadašnjeg iskustva može se doneti zaključak da je ventilacija povišenim pritiskom sastavni i nezaobilazni deo taktičkog nastupa vatrogasnih jedinica prilikom intervencija gašenja požara na građevinskim objektima. Vatrogasci moraju biti svesni da primenom ove metode olakšavaju svoj rad u požarnim uslovima. Pravilnom i stručnom upotrebom mobilnim uređajima za ventilaciju povišenim pritiskom , akcija gašenja požara i spašavanje ugroženih lica je bezbednija, brža i uspešnija.

6. LITERATURA
 1. A. Lazarević, Uređaji za odimljavanje požarno ugroženih objekata, diplomski rad, 1996, Niš.
 2. A. Lazarević, Analiza požara u ulici Bežanijskih ilegalaca 86, 1996, Beograd.
 3. Ventilator TEMPEST, upustvo za rukovanje, 1990, Giengen, Nemačka.
 4. Fire&Rescue, April, 2003.

Podelite sa drugima!

Ostavi odgovor