Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

SVS dostavio dopis načelniku Mariću, u vezi pripravnosti i prekovremenih sati

MINISTARSTVU UNUTRAŠNjIH POSLOVA
SEKTORU ZA VANREDNE SITUACIJE
NAČELNIKU PREDRAGU MARIĆU

Predmet: Pripravnost i prekovremeni sati

Poštovani,

Obraćamo Vam se radi prevazilaženja uočene nepravilnosti, odnosno nezakonitosti prilikom primene propisa vezanih za „pripravnost“ kao i otklanjanja posledica nastalih zbog toga, a usled čega se povređuju radna prava zaposlenih u vatrogasno spasilačkim jedinicama.

Ukazujemo Vam na pogrešno tumačenje pojma „pripravnost“ koji se bez zakonskog osnova poistovećuje sa pojmom „dežurstvo“, koje pak ni zakon, a ni podzakonski akti ne poznaju, osim kroz regulativu vezanu za dodatke na platu (Zakon o policiji član 147a, st. 1. Tačka 5, podtačka 4. i PKU čl. 12. St. 1. Tačka 5 i podtačka 4) gde se pripravnost pominje i tituliše kao dežurstvo van radnog vremena.

Zakonom o radu, članom 50., utvrđuje se pojam radnog vremena, a kroz stav 3. zakonodavac izričito objašnjava da „pripravnost“ ne spada u radno vreme i da se zato zaposleni, dok je „u pripravnosti“ ne nalazi na radnom mestu nego može biti samo van radnog mesta „pripravan“ tj. spreman da se u slučaju ukazane potrebe odazove pozivu poslodavca. Tek ukoliko ga poslodavac pozove dok je ovaj u „pripravnosti“ i zaposleni obavi posao zbog kog je pozvan – to vreme se uračunava u radno vreme!

Posebnim kolektivnim ugovorom za policijske službenike zaključenim 2015. godine data je definicija pojma pripravnosti upravo zbog očiglednog i čestog paušalnog tumačenja propisa kao i primene ovog specifičnog radnog modusa prilikom evidencije radnih sati i obračuna plata zaposlenih.

Citiramo st. 2 člana 7. PKU :

„Pripravnost podrazumeva obavezu policijskog službenika da se po pisanom nalogu rukovodioca nalazi u stanju stalnog potrebnog stepena spremnosti koje omogućava da se policijski službenik odazove na poziv poslodavca i stavi na raspolaganje na mestu rada, na drugom mestu koje odredi poslodavac ili preduzme intervenciju, radnju, kontakt ili sličnu aktivnost po nalogu poslodavca.“

Nadalje se istim propisom reguliše kao prekovremeno radno vreme ono vreme koje je, službeno lice pozvano iz pripravnosti, efektivno provelo na radu.
Znači da vatrogasac koji je u fazi „pripravnosti“ (nije u radnom vremenu, niti na radnom mestu) kada bude pozvan na radno mesto ili drugo mesto, onda se smatra da je takvo efektivno provedeno vreme na radu zapravo prekovremeno radno vreme.

Dopisom Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova od septembra 2015. godine data je preporuka Načelnicima Uprava i Odeljenja da u cilju smanjenja i racionalizacije troškova korisnika budžetskih sredstava, ne izdaju naloge za pripravnost osim u slučaju vanrednih i neplaniranih poslova odnosno povećanja obima poslova pod pretnjom odgovornosti zbog povećanja troškova.

Tumačenje ovog Dopisa i primena na vatrogasce-spasioce imalo je za posledicu povredu prava iz radnih odnosa.

Naime, rukovodioci više ne izdaju mesečne naloge za pripravnost od decembra 2015. tako da pripravnosti zapravo nema, te se u evidenciji radnih sati (vremenik rada) pripravnost se ne označava niti plaća, a vatrogascima- spasiocima se usmeno nalaže i vrši pritisak da se moraju ponašati kao da su u pripravnosti i doći na posao odmah po pozivu‚ iako nemaju pisani nalog za pripravnost.

Takođe, ukoliko se vatrogasac koji je bio pozvan van radnog vremena, ipak odazvao i izašao na intervenciju evidentira se kao efektivan rad tj. biće mu plaćen prekovremeni rad, a ukoliko je bio pozvan da dođe na radno mesto, u jedinicu, ali nije izlazio na intervenciju, neće mu biti plaćen prekovremeni rad iako je on zapravo radio prekovremeno.

Situacija u kojoj se vatrogasac poziva iz pripravnosti na radno mesto, a ne na intervenciju, je česta i realna, a dešava se u slučaju požara ili drugog vanrednog događaja i vatrogasna ekipa odlazi iz stanice na intervenciju, te u jedinici ne ostane niko ko bi reagovao u slučaju naredne intervencije.

Vatrogascima pozvanim van radnog vremena, koji ostaju u stanici tj. ne odlaze na intervenciju neće se isplaćivati ovakav prekovremeni rad, već se po naređenju rukovodilaca, evidentira kao „dežurstvo“, odnosno “pripravnost”.

Dakle, potpuno je pogrešno i nezakonito tumačenje propisa u pogledu pojma „pripravnosti“ i „prekovremenih sati“ koji je dat rukovodiocima jedinica i svakako ne može da se odnosi na vatrogasce u vatrogasno spasilačkim jedinicama obzirom da je kod njih zbog same prirode posla uvek prisutan faktor iznenadnog povećanja obima posla, neplaniranog posla kojeg je neophodno obaviti u roku, znači onakvog posla koji zakonodavac tretira kao prekovremeni rad, a na zahtev poslodavca.

Iz ovih razloga Sindikat Vatrogasaca Srbije Vam ukazuje na nezakonitost u primeni pozitivnih propisa kojima se povređuju radna prava vatrogasaca-spasilaca zaposlenih u Sektoru za vanredne situacije, tražeći da se stečena i na zakonu zasnovana prava poštuju bez ikakvih ograničenja.

 

U Novom Sadu,                                                                                       Predsednik
25.01.2016. god.                                                                                   Duško Ninkov

PDF Pripravnost i prekovremeni sati

file-page1 file-page2

Podelite sa drugima!

Ostavi odgovor